Privacybeleid

TuneUp Distribution Gmbh (hierna: "TuneUp") verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna genoemde doeleinden en in overeenstemming met de voorwaarden die de Duitse wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens daaraan stelt. Via onze website hebt u op ieder gewenst moment toegang tot deze informatie.

Algemene gegevensverwerking en -registratie bij internettoegang

Voor zover uw webbrowser, bij bezoek aan onze website, automatisch gegevens verwerkt, zoals de datum en het tijdstip van uw bezoek, URL van de herkomstsite, opgevraagde bestanden, omvang van de uitgewisselde gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en/of uw IP-adres, zullen deze gegevens gescheiden worden opgeslagen van de overige gegevens die u eventueel aan TuneUp verstrekt. De eerder genoemde gegevens worden voor statistische doeleinden geanalyseerd en daarna terstond verwijderd.

Gebruiker en gebruiksgegevens

Voor zover een overeenkomst tot stand dient te komen of dient te worden gewijzigd, zal TuneUp uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om dit te realiseren. Op gezag van de toepasselijke autoriteiten mogen wij informatie over deze gegevens (gebruikersgegevens) onder omstandigheden verstrekken aan de autoriteiten voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van strafrechtelijke vervolging, voorkoming van gevaren, uitvoering van de wettelijke taken van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst (Bundesamt für Verfassungsschutz) of militaire contraspionagedienst (Militärischer Abschirmdienst), of de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Verder verzamelt en gebruikt TuneUp uw persoonsgegevens voor het gebruik van, of de facturering voor haar internetaanbiedingen (gebruikersgegevens). Deze gegevens omvatten in het bijzonder aanduidingen over uw identiteit en informatie over aanvang en beëindiging van, en reikwijdte van, uw gebruik van onze aanbiedingen. Ten behoeve van reclameactiviteiten, marktonderzoek en het toespitsen van onze internetaanbiedingen op de marktvraag, kunnen wij gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aanmaken. U hebt het recht dit gebruik van uw gegevens te weigeren. Het is ons niet toegestaan een gebruikersprofiel te combineren met de gegevens van een individu waarop het betreffende pseudoniem betrekking heeft. Op gezag van de toepasselijke autoriteiten mogen wij informatie over deze gegevens (gebruikersgegevens) onder omstandigheden aan de autoriteiten verstrekken voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van strafrechtelijke vervolging, voorkoming van gevaren, uitvoering van de wettelijke taken van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst (Bundesamt für Verfassungsschutz) of militaire contraspionagedienst (Militärischer Abschirmdienst), of de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Cookies

Teneinde volledig gebruik van de functionaliteit van haar internetaanbiedingen toe te staan, hanteert TuneUp zogeheten "cookies" die het mogelijk maken gegevens op uw computer op te slaan wanneer u onze website bezoekt. U kunt voorkomen dat cookies op uw pc worden opgeslagen door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Hoe u dit precies moet doen, staat in de regel bij de helpfunctie in het menu van uw webbrowser.

Doorzending naar Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren door middel van uw gegevens. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Met betrekking tot de discussie over de inzet van analyse-instrumenten met volledige IP-adressen willen wij u er voorts op wijzen, dat deze website Google Analytics met de toevoeging “_anonymizeIp()” gebruikt en hierdoor enkel ingekorte IP-adressen worden verwerkt, om een directe terugkoppeling naar uw persoonsgegevens uit te sluiten.

Recht van inzage, verzet en verwijdering

Als gebruiker van onze internetaanbiedingen hebt u het recht om informatie van ons te verkrijgen over de gegevens die door ons zijn opgeslagen met betrekking tot uw identiteit of uw pseudoniem. Op uw verzoek kan deze informatie ook elektronisch worden verstrekt. U hebt tevens het recht om verwijdering van gegevens te verlangen die niet noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van een overeenkomst, en om uw toestemming in te trekken aangaande ieder gebruik van gegevens voor zover u in een eerder stadium toestemming voor dergelijk gebruik hebt verleend (bijvoorbeeld door aanmelding voor de TuneUp nieuwsbrief).